14. seja Občinskega sveta Občine Krško

354
Seja je potekala dne 01.03.2012 ob 15.30
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. potrditev dokumentov za projekt - »Izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na območju ZN Videm - Polšca (območje »A«)«: 6./1. predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - »Izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na območju ZN Videm - Polšca (območje »A«)«
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. predlog sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. osnutek odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. predlogi sklepov o odpisu terjatev: 13./1. predlog sklepa o odpisu plačila dolga Jožefi Hechelhammer, Windhalmeg 29, Berlin, Nemčija
Klikni tukaj za prikaz prilog
13./2. predlog sklepa o odpisu plačila dolga Marceli Kratochvil, Župančičeva 7, Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
13./3. predlog sklepa o odpisu plačila dolga Darku Caplu, CKO 10, Senovo
Klikni tukaj za prikaz prilog
13./4. predlog sklepa o odpisu plačila dolga Avgustu Žibertu, Titova 98, Senovo, iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o.
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. osnutek odloka o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. predlog sklepa o izdaji soglasja k ceniku letovanja za leto 2012 v počitniških objektih Občine Krško - TN Bučanje - Nerezine
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. volitve in imenovanja: 17./1. predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Odbora finance in občinsko premoženje
Klikni tukaj za prikaz prilog
17./2. predlog sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško, (gradivo bo na spletno stran posredovano naknadno)
18. predlog obvezne razlage 10. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov (Uradni list RS, št. 67/07 in 4/11)
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.03.2012
Začetek veljavnosti: 24.03.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.03.2012
Začetek veljavnosti: 16.03.2012
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.03.2012
Začetek veljavnosti: 25.08.2012
Konec veljavnosti: 11.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o dopolnitvi odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 20/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.03.2012
Začetek veljavnosti: 31.03.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 18/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.03.2012
Začetek veljavnosti: 10.03.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine