4. seja Občinskega sveta Občine Krško

346
Seja je potekala dne 19.03.2015 ob 16.00
3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. informacija Občine Krško o vključenosti v družbo CeROD d.o.o.
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. premoženjsko-pravne zadeve: 8./1. predlog Sklepa o nakupu nepremičnin parc.št. 38/2 in parc.št. 38/5, k.o. Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. premoženjsko-pravne zadeve: 8./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. predlog Letnega izvedbenega načrta kulture Občine Krško za leto 2015
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. predlog Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. predlog Sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin iz knjigovodskih evidenc pri družbi Rudar Senovo d.o.o.
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. volitve in imenovanja: 17./1. predlog Sklepa o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje - (tajno glasovanje)
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. volitve in imenovanja: 17./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 23/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2015
Začetek veljavnosti: 19.03.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 23/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2015
Začetek veljavnosti: 04.04.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III, IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 23/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2015
Začetek veljavnosti: 18.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 23/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2015
Začetek veljavnosti: 18.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Krško ob naravni ali drugi nesreči (Uradni list Republike Slovenije št. 23/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.03.2015
Začetek veljavnosti: 11.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila