17. seja Občinskega sveta Občine Krško

422
Seja je potekala dne 27.10.2016 ob 15.30
3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. volitve in imenovanja: 8./1. predlog Sklepa o izdaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. predlog Sklepa o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide - program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016-2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest: 11./1. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2017-2020)
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. osnutka planov razvoja in vzdrževanja občinskih cest: 11./2. osnutek Sklepa o sprejemu Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest občine Krško za obdobje štirih let (2018-2021)
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. predlog Sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov / II.
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
17. osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku)
Klikni tukaj za prikaz prilog
18. premoženjsko-pravne zadeve: 18./1. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 5 / 2016
Klikni tukaj za prikaz prilog
18. premoženjsko-pravne zadeve: 18./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2016
Klikni tukaj za prikaz prilog
18. premoženjsko-pravne zadeve: 18./3. predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2016 / IV.
Klikni tukaj za prikaz prilog
18. premoženjsko-pravne zadeve: 18./4. predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin parc.št. 284/4, parc.št. 295/1, parc.št. 300/2, parc.št. 301/1, parc.št. 302 in parc.št. 303, vse k.o. 1357 - Brestanica
Klikni tukaj za prikaz prilog
19. predlog Sklepa s stališčem Občine Krško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 16.11.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Krajevne skupnosti
Sklep o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide – program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016–2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 15.11.2016
Konec veljavnosti: 31.12.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 16.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 16.11.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 30.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 16.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 30.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.10.2016
Začetek veljavnosti: 30.11.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)