Začetek energetske sanacije Doma XIV. divizije na Senovem

15. 7. 2022 198