Začetek energetske sanacije Doma XIV. divizije na Senovem

16. 6. 2022 275