Izhodišča za pripravo OPPN za dom starejših občanov na Vidmu

4. 4. 2022 270