3. seja Občinskega sveta Občine Krško

1038
Seja je potekala dne 28.02.2019 ob 15.30
Posredovano gradivo k točki in kasneje sprejete odločitve: 3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,
Klikni tukaj za prikaz prilog
4./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode,
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. predlog Letnega poročila o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. predlog Sklepa o sprejemu Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Krško za leto 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc - Brestanica - »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici«,
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. osnutek Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. osnutek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
15. premoženjsko-pravne zadeve: 15./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2019,
Klikni tukaj za prikaz prilog
15./2. predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2019, - točka kasneje umaknjena z dnevnega reda.
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. volitve in imenovanja: 16./1. predlog Sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK - predstavnika lokalne skupnosti,
Klikni tukaj za prikaz prilog
16./2. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Kulturni dom Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog
16./3. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško,
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2019 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi (Uradni list Republike Slovenije št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine