Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev dela območju na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)

15. 5. 2015 48