Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgranitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za staro jedro Leskovec pri Krškem

31. 3. 2014 63