29. seja Občinskega sveta Občine Krško

974
Seja je potekala dne 01.02.2018 ob 15.30
Zapis seje:
Klikni tukaj za prikaz prilog
Posredovano gradivo k točki in kasneje sprejete odločitve: 3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. informacija o ureditvah v sklopu gradnje Hidroelektrarne Brežice - dokončanje ureditev, vezanih na zagotavljanje poplavne varnosti, (točka naknadno umaknjena z dnevnega reda!)
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. osnutek Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. osnutek Odloka o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
9. osnutek Odloka o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško - (predlog za sprejem po skrajšanem postopku),
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. predlog Sklepa o potrditvi Cenika letovanja v počitniških objektih Občine Krško - TN Bučanje / Nerezine, Lošinj /,
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. premoženjsko-pravne zadeve: 12./1. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
12./2. predlog Sklepa o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
12./3. predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2018,
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. volitve in imenovanja: 13./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Krško.
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.02.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2018 (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.02.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 01.02.2018
Začetek veljavnosti: 10.02.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine