Seja - 21. seja Občinskega sveta Občine Krško - sklic - 16. 3. 2017

Vabilo:

Vabilo za 21. sejo Občinskega sveta.

***************************
Posredovano gradivo k točki:

3. pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta,

Odgovori na - pobude, vprašanja in predlogi članov Občinskega sveta - 20. seja Občinskega sveta.
Priloga I.
Priloga II.

4. predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032),

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032).
Koprivnica jug OPPN - povzetek

5. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017 in višini financiranja posameznih programov,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017 in višini financiranja posameznih programov.
Letni program izobraževanja odraslih v občini Krško za leto 2017 in višini financiranja posameznih programov.

6. delovanje gospodarskih javnih služb:
6./1. predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško,

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško.
Letni program gospodarskih javnih služb za leto 2017 za območje občine Krško.
Priloga 1: Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb …
Priloga 2: Program rednega letnega vzdrževanja občinskih javnih cest ….

6./2. predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško,

Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost oskrbe s pitno vodo v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Krško.
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Dejavnost zbiranja in obdelave odpadkov v občini Krško.

6./3. predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode,

Predlog Sklepa o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode.

7. obravnava Romske tematike v občini Krško,

Obravnava Romske tematike v občini Krško.

8. predlog Sklepa o prenosu premoženja v upravljanje Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna,

Predlog Sklepa o prenosu premoženja v upravljanje Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna.

9. predlog Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško,

Predlog Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško.

10. volitve in imenovanja:
10./1. predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško,

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Krško.

10./2. predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško / II..

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Sveta za sobivanje v občini Krško / II.

**********************
Dodatno gradivo k 7. točki dnevnega reda: - obravnava Romske tematike v občini Krško;

Predlogi svetnika Morana Jurkoviča pri 7. točki dnevnega reda.
Opredelitve Občinske uprave Občine Krško do predlogov svetnika Morana Jurkoviča pri 7. točki dnevnega reda.

****************
Predlog za dodatno točko dnevnega reda pri 10. točki:
- predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami.

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami.