Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034)

Maj 2017
 
Podjetje I.H.S. d.o.o., Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško, želi na lastnem zemljišču zgraditi proizvodno halo za proizvodnjo dvigalnih in transportnih dvigal ter urediti parkirne prostore za lastne delavce in tako razširiti območje obstoječe proizvodnje. Zemljišča pobudnika, namenjena proizvodnim in centralnim dejavnostim, se nahajajo na delu enote urejanja prostora KRŠ 034, za katerega je v občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju OPN) predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN): Območje med tovarno Šumi in Potočnico. Celotno območje je v delu že pozidano z individualno stanovanjsko gradnjo, na njem so tudi površine za šport in rekreacijo ter površine železniške infrastrukture. Ker se je na delu obravnavanega območja pojavil investicijski interes za širitev obstoječe proizvodne dejavnosti, se na delu EUP KRŠ 034 izdela OPPN, na podlagi pogojev ter usmeritev, podanih v 110. in 198. členu odloka o OPN.
 
Sklep o začetku priprave OPPN je sprejel župan občine Krško v aprilu 2017, objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 23, 5.5.2017.

Poglejte še

Deli novico še z drugimi