Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje kmetijsko proizvodnega kompleksa Ribogojstvo Goričar - SLV 07

Februar 2017
 
Mirko Goričar, Slivje 2, 8312 Podbočje, želi na lastnem zemljišču urediti in razširiti obstoječi legalno zgrajeni kmetijsko proizvodni kompleks, oziroma celostno zaokrožiti pridelovalno proizvodni proces kmetijskih pridelkov/izdelkov. Potreba po razširitvi oziroma zaokrožitvi proizvodnega kompleksa je posledica sledenju potrebam trga, potrebi po ohranitvi obstoječih delovnih mest in potrebi po razširitvi obstoječih dejavnosti z novimi na podlagi izkoriščanja in predelave lastnih kmetijskih pridelkov (npr. sadje, grozdje, ječmen). Na območju predlaganega OPPN je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/15, v nadaljevanju OPN). Zemljišča se nahajajo na območju, ki je v grafičnem in tekstualnem delu OPN označeno z enoto urejanja prostora (EUP) SLV 07, ki se ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji. Ker določila OPN ne dopuščajo dejavnosti in stavb, ki bi celostno zaokrožiti pridelovalno proizvodni proces kmetijskih pridelkov/izdelkov, se na podlagi določil 110. člena odloka o OPN pristopa k izdelavi OPPN, s skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
 
Sklep o začetku priprave OPPN je sprejel Občinski svet občine Krško v februarju 2017, objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 10, 27.2.2017.

Deli novico še z drugimi