Ureditev Zdolske ceste za večjo varnost otrok na poti v šolo

Krško, 21. april 2017  Konec marca je Občina Krško na regionalni cesti Krško – Zdole ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško začela z ureditvi­jo mirujočega prometa, s čimer bodo na odseku te ceste od krožišča pri »podmornici« pa vse do križišča s Sremiško cesto prednost ime­li pešci, predvsem šolarji na poti v šolo, in kolesarji. Ureditev obsega izgradnjo manjšega krožnega križišča Zdolske in Sremiške ulice, izgradnjo javne razsvetljave ter talne in vertikalne označbe na cestišču. Dela, katerih pogodbena vrednost znaša 193.000 evrov, bodo potekala do konca junija.

Merjenje hitrosti odseku Zdolske ceste od krožišča pri »podmornici« do ribnika na Resi je pokazalo, da vo­zniki motornih vozil na območju cone 30 ne zmanjšujejo hitrosti. Za zagotovitev večje prepustnos­ti in izboljšanja prometne var­nosti bodo uredili manjše kro­žno križišče Zdolske in Sremiške ulice, hkrati bodo na tem odse­ku ceste uredili kolesarski pas, ši­rine enega metra, z vstavljenimi simboli kolesa na rdeči podlagi.

Na stičišču Sremiške in Zdolske bo urejeno krožišče.

Prikaz novega krožišča

Peš promet ob Zdolski cesti osta­ja na že obstoječih pločnikih, ob kmetijski zadrugi, kjer je pločnik prekinjen, bo označena pešpot. Predvidena pa je izgradnja nove­ga pločnika ob Sremiški z nave­zavo na obstoječ pločnik v dolži­ni 30 metrov. Dodatno bo urejen tudi prehod za pešce pri vhodu proti telovadnici osnovne šole.

Nove talne označbe in nov prehod za pešce na vhodu proti telovadnici

Še dodatno bodo uredili tal­ne označbe na širšem območju šole. Na novo bo urejeno tudi avtobusno postajališče »Krško Resa«, in sicer na vozišču pred trgovino »Resa«. Ureditev šir­šega območja zajema tudi spre­membo prometne ureditve na Kurirski ulici, na kateri bo po no­vem dovoljen samo enosmerni promet. 


Galerija


Poglejte še

Deli novico še z drugimi