Javne razprave o ukrepih na področju prometa v občini Krško

Krško, 13. januar 2017 – V okviru izdelave strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS) občine Krško so v sredo v Krškem, na Senovem in v Leskovcu pri Krškem potekale javne razprave, na katerih so občanke in občani podali številne predloge in pobude ukrepov za pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni in mirujoči promet.

Med strateške cilje občine Krško na področju prometa sodijo predvsem : razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi središča naselij do leta 2025, vzpostavljanje večje integriranosti, konkurenčnosti ter dostopnosti med vsemi prometnimi načini s poudarkom na obstoječim javnim potniškim prometom do leta 2020, ureditev nove in obstoječe kolesarske infrastrukture in s tem omogočiti celovito povezanost kolesarskega omrežja do leta 2025; prepolovitev števila prometnih nesreč s hujšimi poškodbami ter doseganje ničelne smrtnosti na cestah v občini do leta 2025 in povečanje deleža vozil z okolju prijaznim pogonom na 10% do leta 2025.

Krško

V uvodnem nagovoru je udeležence javne razprave v Krškem prisotne pozdravil župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je poudaril, da gre za dokument vseh občanov. Po predstavitvi vizije in strateških ciljev Celostne prometne strategije občine Krško, ki so bili oblikovani na podlagi predhodne izdelane analize stanja, dosedanjih javni razprav, sestankov, delavnic, anket in vprašalnikov, so občanke in občani podali svoje predloge na širšem območju mesta Krško.

Izpostavljeni so bili naslednji ukrepi:

Pešačenje – pločniki za pešce v naseljih Sp. Libna, Sp. Stari Grad, na cesti Dolenja vas do meje z občino Brežice, nov most čez Savo (povezava Videm - staro mestno jedro Krškega) za peš promet, ureditev starega železnega mostu čez Savo za pešce

Kolesarjenje – kolesarska steza ob cesti Sp. Libna - Sp. Stari grad - Dolenja vas, ureditev kolesarskih površin na mostu čez Savo in navezava s klančino na obstoječo večnamensko pot na desnem bregu Save, nov most čez Savo (povezava Videm - staro mestno središče Krškega) za kolesarski promet, kolesarnice ob OŠ Jurija Dalmatina, ob vseh javnih ustanovah, izposojevalnice za kolesa pri občini, v središču Vidma, ob trgovskem centru Qlandia in večnamenskem objektu v Sp. Libni.

Javni potniški promet – ureditev avtobusnih postaj in varnih dostopov do avtobusnih postaj v naseljih Sp. Libna, Sp. Stari grad in Dolenja vas, carpooling (skupna vožnja) ob vseh javnih ustanovah v občini, carsharing (izposoja vozil) pri občini Krško, uvedba določenih ugodnosti za zaposlene v javnih ustanovah, ki za pot na delo uporabljajo javni potniški promet.

Motorni promet – predlaganih je bilo več ukrepov za umirjanje prometa na vstopih v naselja, omejitev tovornega prometa na G1-5 (most čez Savo - HE Krško), območja umirjenega prometa, poostren nadzor kršitev hitrosti v vseh delih dneva in tedna ter postavitev stacionarnih radarjev v vseh KS.

Mirujoči promet – nova parkirna mesta ob OŠ Jurija Dalmatina Krško in ovire-omejitev »divjega parkiranja« pri OŠ Mihajla Rostoharja Krško ter na Dalmatinovi ulici v Krškem.

Leskovec pri Krškem

Potem ko je v Leskovcu pri krškem sodelujoče na javni razpravi uvodoma pozdravila podžupanja občine Krško Ana Somrak, ki je predstavila namen ter cilje naloge Celostne prometne strategije, predstavniki izvajalce dokumenta pa so predstavili vizijo, so udeleženci predlagali naslednje ukrepe:

Pešačenje - Večina izbranih ukrepov se je nanašala na ureditev pločnikov, vzpostavitev prehodov za pešce in (predvsem) rekreacijskih pešpoti. Med posebej izpostavljenimi in zaželenimi ureditvami je bila Pot na Črnile.

Kolesarjenje - udeleženci so izpostavili želje po kolesarski infrastrukturi (kolesarski pas) po ulici Anke Salmičeve, povezava Leskovec – Velika vas ter druge. Posebej poudarjena problematika je bila prečkanje glavne ceste na novi kolesarski povezavi Leskovec – Drnovo (Pot na Beli breg), katerega del poti (50 m) poteka po glavni cesti, potem pa sledi neurejeno in nevarno prečkanje. Podani so bili tudi ukrepi postavitve stojal za kolesa, med drugim tudi na Trgu borcev.

Na področju javnega potniškega prometa je bilo največkrat izbrano področje postavitve novega avtobusnega postajališča oz. ureditve obstoječega. Z navdušenjem je bila sprejeta tudi ideja vzpostavitve prevoza na klic po zgledu organizacij Prostofer in Zavod Sopotniki. Med izbranimi področji je bilo usklajevanje voznih redov avtobusa in vlaka.

Področje motornega prometa je zaznamovalo urejanje kritičnih križišč. Najpogosteje predlagan ukrep tega stebra je bil tako uvedba krožnih križišč. Pogosteje izbran ukrep je bilo tudi umirjanje prometa, le to je bilo zaželeno predvsem s postavitvijo grbin na cesti. Poleg teh so predlagali tudi: osvetlitev cestišč na potencialno nevarnih mestih, poostren nadzor kršitev prometnega režima ter območje prepovedano za motorni promet. Med najbolj odmevnimi je bilo neurejen režim na ulici Ulce, kjer zazidljive parcele nimajo urejenega dostopa, hkrati pa današnji sistem dovoljuje kršitve (vožnja motornih vozil), ki se na tej ulici dogajajo vsakodnevno.

Področje mirujočega prometa - večina skupin je bila s trenutno ureditvijo mirujočega prometa zadovoljna. Nekaj je bilo predlogov za prepoved parkiranja ter postavitev ovir proti divjemu parkiranju. Med bolj izpostavljenimi kršitvami parkiranja je bilo parkiranje na pločniku pri pokopališču. Za ureditev tega so krajani predlagali ureditev novega parkirišča pri gasilskem domu.

Brestanica in Senovo

Na Senovem, kjer je potekala javna razprav za področji KS Senovo in Brestanica, je uvodoma udeležence v imenu Občine Krško pozdravila direktorica občinske uprave Melita Čopar, krajani Senovega in Brestanice pa so podali več predlogov, med drugim:

Pešačenje – pešbus na relaciji Dovško – OŠ Senovo, CKO – OŠ Senovo, infrastruktura za pešce in osvetlitev ob večnamenski poti Brestanica – Senovo, ureditev pločnikov: ribnik – Elektrarniška cesta v Brestanici, Armeško, na Cesti v Log proti Košenemu vrhu, bazen – Jetrno selo, Tomšičeva cesta na Senovem; prehodi za pešce – pri gasilskem domu v Brestanici, na Titovi  cesti na Senovem, od železniške postaje Brestanica do Kantalona …; promocija pešačenja na grad Rajhenburg; ureditev pešpoti, javna osvetlitev poti na ribnik

Kolesarjenje – kolesarska povezava  iz tunela proti ribniku v Brestanici, iz smeri tunela proti spodnjemu gradu v Brestanici, od pešpoti v Sotelskem proti Brestanici (talne označbe), po prometno-komunalnem koridorju Brestanica – Ravne; postajališče za kolesa pri OŠ Senovo, pri stavbi KS Senovo oz. knjižnici …

Javni potniški promet – novo avtobusno postajališče pri trgu Brestanica, ob cesti ribnik – Stolovnik, pri Sparu Senovo; ureditev prevozov iz oddaljenih naselij (Zalog, Stranje, Jablance, Dobrava, Šedem..);

Motorni promet - nove cestne povezave: nadaljevanje Cankarjeve ceste na Senovem, most na Tošičevi, , dovozna pot do vrtca pri OŠ Senovo, Brestanica – Raztez (pločniki in rekonstrukcija mostu), Jetrno selo – Senovo; ureditev krožišča na mostu v Brestanici (odcep za Krško oz. Sevnico); umirjanje prometa na CPB v Brestanici, Cesti v log, pri gostilni Pečnik, na Titovi cesti, ureditev mostu čez Dovški potok v Brestanici

Mirujoči promet – ureditev parkirišča pri gradu Rajhenburg, sistem parkiraj in pelji na železniški postaji Brestanica ter ureditev parkirišča pri železniški postaji…

V naslednji fazi, predvidoma do aprila, bo sledila priprava dokumenta, ki bo podlaga za prijave na razpise evropskih skladov za naložbe v izgradnjo prometne infrastrukture.Deli novico še z drugimi