Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)

september

V južnem delu naselja Drnovo je v Občinskem prostorskem načrtu občine Krško določeno stavbno zemljišče za stanovanjsko pozidavo ter za enoto urejanja prostora DRN 032 predpisana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Območje je v manjšem delu pozidano. Ker se je na delu obravnavanega območja pojavil investicijski interes za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov, se v južnem delu EUP DRN 032 pristopa k izdelavi OPPN.
Sklep o začetku postopka je sprejel župan 7. septembra 2016, okvirno območje urejanja je razvidno iz priloge. 
 

Poglejte še

Deli novico še z drugimi