Celostna prometna strategija občine Krško

Končni dokument

Občinski svet sprejel dokument Celostne prometne strategije občine Krško

Javne razprave - Opredelitev vizije in določitev ukrepov, 11. januar 2017

Januar 2017

Krško, 6. januar 2017 – Občina Krško po zaključeni fazi analize obstoječega stanja nadaljuje z izdelavo strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS), s katerim bo začrtala vizijo in ukrepe na področju prometa. Sledi faza oblikovanja dolgoročne vizije in ciljev ter izbora posameznih ukrepov. V sredo, 11. januarja, ob 17. uri vabijo občanke in občane na javne razprave, na katerih bodo lahko podali predloge in pobude ukrepov za posamezne oblike prometa.

Javne razprave 11. januarja ob 17. uri v Krškem, na Senovem in v Leskovcu pri Krškem

Javne razprave bodo potekale v sredo, 11. januarja, z začetkom ob 17. uri na treh različnih lokacijah, in sicer za področje mesta Krško in širše okolice v sejni sobi A Občine Krško, za področje severnega dela občine – Brestanico in Senovo z okolico v prostorih OŠ XIV. divizije Senovo, za področje Leskovca in okolice pa v prostorih OŠ Leskovec pri Krškem.

Celostna prometna strategija mora temeljiti na dolgoročni viziji razvoja vseh oblik prometa: javnega in zasebnega, potniškega in tovornega, motoriziranega in nemotoriziranega ter premičnega in mirujočega. Z natančno opredeljenimi ukrepi pa lahko vzpostavimo temelj za spremembe na področju prometa in potovalnih navad.

Predloge in pobude lahko občani podajo tudi preko spleta 

Občanke in občani lahko svoje predloge podajo tudi na tej povezavi https://www.1ka.si/a/110026 , in sicer še vse do 12. januarja 2017.

November 2016

Z novembrom delovna skupina začenja z izdelavo naslednje faze Celostne prometne startegije: opredelitev vizije in prioritet. Eden temeljnih korakov straetgije predstavlja oblikovanje vizije in strateških ciljev prihodnjega razvoja občine. Vizija razvoja občine bo v nadaljevanju služila  kot vodilo za izbor in oblikovanje potrebnih ukrepov. Zato vabimo občanke in občane, da na to temo izpolnijo spodnji vprašalnik.

Vprašalnik "Prometna vizija in cilji v občini ​Krško​"

https://www.1ka.si/a/110026

 

16. do 22. september 2016

Evropski teden mobilnosti 2016

7. september 2016

1. javna razprava o celostni prometni strategiji občine Krško

September 2016

Krško začelo s pripravo celostne prometne strategije

Občina Krško pristopa k načrtovanju prometa, ki bo zagotavljal večjo kakovost bivanja za sedanje in prihodnje generacije. Začeli smo s pripravo Celostne prometne strategije občine Krško. Pripravo strategije je Evropska unija podprla z namenom, da bi zmanjšali zastoje, onesnaževanje zraka, stroške, povezane s prometom, ter posledično okrepili zdravje in zadovoljstvo vseh, ki tu živimo in delamo. 

Celostna prometna strategija je strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. Občini bo v naslednjih letih omogočal kandidiranje za sredstva na evropskih razpisih, povezanih s prometno ureditvijo.   

Za vse prebivalce občine Krško bodo izhodišča v strategiji pomenila večjo urejenost, učinkovitost, predvsem pa več trajnostnih ureditev za pešce, kolesarje ter uporabnike javnega potniškega prometa. Izboljšali se bosta dostopnost delovnih mest in storitev ter prometna varnost, zmanjšali pa se bodo prometni zastoji, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov, poraba energije in stroški za mobilnost. Kakovost bivanja bo zato mnogo boljša, povečala se bo možnost lokalnih skupnosti za uspešen nadaljnji razvoj. 

Priprava Celostne prometne strategije bo potekala v več fazah in bo vključevala načela vključevanja, sodelovanja in vrednotenja, zato je zelo pomembno, da nam s svojimi opažanji, željami in predlogi pomagate vsi občani. V ta namen bo organiziranih več javnih razprav, opravljenih intervjujev z lokalnimi deležniki, anket za občane in drugih predstavitev.

 

VABILO

na javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije

 

Občina Krško je z namenom uvajanja dolgoročnih in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa v letošnjem letu pričela z izdelavo strateškega dokumenta Celostna prometne strategija (CPS), s katerim bo prometna problematika v občini prvič obravnava celovito, trajnostno in predvsem z vidika izboljšanja pogojev za pešačenje, kolesarjenje in večjo uporabo vseh oblik javnega potniškega prometa.

Bistveni cilj CPS je vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema tako, da se zagotovi:

·         dostopnost delovnih mest in storitev za vse,

·         izboljša prometna varnost,

·         zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabe energije,

·         poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza,

·         izboljša privlačnost in kakovost okolja.

 

Pri nastajanju CPS je eden od bistvenih poudarkov tudi vključevanje javnosti, vseh prebivalcev občine, zato v tej fazi organiziramo

 

1. javno razpravo, ki bo potekala v sredo, 7. septembra 2016, ob 18. uri,

v sejni sobi A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, v Krškem.

 

 

Na tej javni razpravi bo predstavljena razlika med tradicionalnim in sodobnim, trajnostno naravnanim prometnim načrtovanjem, kjer so bistveni ukrepi, ki v ospredje postavljajo človeka in ne vozila. Strokovnjaki bodo predstavili izzive in priložnosti, kako se trajnostne mobilnosti lotevajo v primerljivih mestih. Od vas pa želimo pridobiti čim več konkretnih mnenj in informacij glede prometne problematike v vaši občini.  Vljudno vas vabimo k udeležbi in sodelovanju v razpravi.

 

ANKETO LAHKO IZPOLNITE NA TEJ POVEZAVI!

V začetni fazi bo izdelana analiza trenutnega stanja, sledijo javne razprave, na katero boste povabljeni vsi prebivalci občine. Veseli bomo vašega mnenja o dobrih in slabih straneh, povezanih s prometom, z vsakodnevnimi potmi, ki jih opravljate, ter vaših želja in pričakovanj. O poteku priprave Celostne prometne strategije in dogodkih vas bomo redno obveščali na občinski spletni strani in Facebook strani - Celostna prometna strategija Občine Krško. 

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«


Poglejte še

Deli novico še z drugimi