Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek

December 2016
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek je bil sprejet na 18. seji Občinskega sveta občine Krško, dne 24.11.2016, in objavljen v Uradnem listu RS št. 79/2016, dne 9.12.2016.
 
Oktober 2016
 
V skladu z javnim naznanilom, objavljenim v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško, je v času od 22. septembra do vključno 7. oktobra 2016, potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek. V času javne razgrnitve so bile podane pripombe in predlogi, ki jih je po obravnavi na seji Komisije za urejanje prostora in varstvo okolja sprejel župan občine Krško.
 
 
September 2016
 

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Krško s tem

 

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev

zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek

 

 

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijska cona Žadovinek, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDZN-09/16.

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. septembra do vključno 7. oktobra 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, Krško in Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, Leskovec. Javna obravnava bo izvedena v torek, 27. septembra 2016, ob 19.00 uri, v sejni sobi A Občine Krško.

 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SDZN IC Žadovinek«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

 

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

 

Številka: 3505-3/2016 O502

Datum:9.9.2016

                                                                                                Mag. Miran Stanko,

         župan                                                                                                                                              

              

 
Julij 2016
 
Podjetje Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, želi za znane investitorje preurediti pogoje za gradnjo na območju, ki se ureja pod pogoji Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Ur. list RS št. 70/07) in kjer so predvideni trije poslovno trgovski objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim, del pa tudi zelenim površinam mesta. Na območju urejanja so predvidene predvsem trgovsko skladiščne dejavnosti. Ker velikost, oblika in organizacija bodočih posamičnih parcel ni v skladu z do sedaj predlaganimi ureditvami, se pristopa k spremembam in dopolnitvam (v nadaljevanju SDZN) predmetnega zazidalnega načrta po skrajšanem postopku, na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju. 
Sklep o začetku postopka je sprejel župan 20.julija 2016,okvirno območje urejanja je razvidno iz priloge. .

Deli novico še z drugimi