Postopek sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 70/2007)

Razvojni center INŽENIRINGI Celje d.o.o. je v imenu lastnika zemljišča in investitorja Hofer trgovina d.o.o. na Občino Krško podal pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek. Lastnik zemljišča načrtuje dozidati obstoječo stavbo – trgovina z živili in neživili na zemljišču parc. št. 1009/35, k.o. Leskovec, na vzhodni strani obstoječe stavbe. Dozidava stavbe je načrtovana  v velikosti 15,12 m x 26,05 m, pritlična z ravno streho kot nadaljevanje obstoječe strehe. Oblikovno bo dozidani del poenoten z osnovno stavbo.  V prostorskem aktu je dopuščena možnost širitve, ki je v dolžini 12,00 m, kar pomeni, da je dozidava objekta  daljša za 3,12 m.

Obstoječa trgovina Hofer je zgrajena v velikosti 54,15 m x 26,05 m, vertikalni gabarit pritličje z ravno streho. Urejeni so vsi komunalni priključki, dovozi in parkirni prostori z zelenimi površinami. Gradnja objekta je potekala v letu 2008.

V prostorskem aktu  so predpisane prostorske ureditve, umestitve načrtovanih ureditev v prostor, zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe v zvezi z varovanjem okolja, ohranjanja narave ter kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve. Ena izmed prostorskih ureditev je trgovski center s pripadajočo zunanjo ureditvijo – to je območje trgovine Hofer. 

Na podlagi dane pobude in pogojev, ki jih določa prostorski akt je ugotovljeno, da je potrebna sprememba in dopolnitev ZN, ki se nanaša na tlorisno zasnovo objekta in sicer v delu, ki dovoljuje možnost dograditve (razširitve) ob vzhodni fasadi danes za +12,00 m na +15,15 m. To pomeni, da gre za spremembo, ki se nanaša na tlorisno zasnovo objekta v dolžini 3,15m.

Izhajajoč iz navedenega je potrebna sprememba v tekstualnem delu odloka, kjer se +12,00 m spremeni v +15,15 m in  v grafičnem delu – št. lista 3.2 – funkcionalno oblikovalski pogoji se dolžina 12,00m spremeni v 15,15 m.

Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN se bo vodil ob upoštevanju določil Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07,70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12,57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012 in 76/14-odl.US). 

Sprejet je sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek (Ur. list RS, št. 70/07), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/16. Postopek sprememb in dopolnitev ZN se vodi po skrajšanem postopku. Postopek priprave po skrajšanem postopku omogoča, da se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako se skrajša trajanje javne razgrnitve.


Prikaz območja »Hofer« trgovine v območju industrijske cone Žadovinek

Prikaz območja »Hofer« trgovine v območju industrijske cone Žadovinek


Deli novico še z drugimi