Občinski podrobni prostorski načrta (OPPN) za stanovanjsko območje vhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)

November 2016
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031) je bil sprejet na 17. seji Občinskega sveta občine Krško, dne 27.10.2016, in objavljen v Uradnem listu RS št. 71/2016, dne 15.11.2016.

29. avgust 2016

 V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste, ki je potekala od 15. julija do vključno 26. avgusta 2016, smo prejeli predlog do katerega je župan sprejel stališče o upoštevanju.

Junij 2016

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste

(območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)

 

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v juniju 2016.

 

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 15. julija do vključno 26. avgusta 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško. Javna obravnava bo izvedena v torek, 19. julija 2016, ob 19.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN ob Sremiški (območje nekdanjega delavskega naselja)«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

 

Številka: 3505-15/2015 O502

Datum: 24.6. 2016

 

                                                                                                                                                            

Marec 2016

V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško se območje stavbnih zemljišč nekdanjega delavskega naselja, vzhodno od Sremiške ceste na Vidmu, nahaja na območju enote urejanja prostora KRŠ 031, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Območje je južno od občinske gozdne ceste že pozidano z večstanovanjskim objektom, objektoma za nastanitev delavcev  (samska domova), objektom, kjer se izvaja dejavnost priprave hrane in pomožnimi objekti.
Investitor želi obstoječa samska domova rekonstruirati in jima spremeniti namembnost v stanovanjska, zato se za celotni južni del EUP KRŠ 031 izdela OPPN, na podlagi pogojev ter usmeritev, podanih v 110. in 198. členu odloka o OPN.
Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 23, dne 29.3.2016, okvirno območje urejanja je razvidno iz priloge.


Deli novico še z drugimi