Občinski podrobni prostorski načrta (OPPN) za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032)

Marec 2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032) je bil sprejet na 21. seji Občinskega sveta občine Krško, dne 16.3.2017, in objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2017, dne 31.3.2017.

September 2016

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Krško s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032)

 

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032) , ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v avgustu 2016.

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. septembra do vključno 24. oktobra 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Koprivnica, Koprivnica 24, Koprivnica. Javna obravnava bo izvedena v torek, 11. oktobra 2016, ob 19.00 uri, v prostorih gasilnega doma na Velikem Kamnu.

 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN v Koprivnici«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

 

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

 

 

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

 

Številka: 3505-11/2015 O502

Datum: 9.9.2016

                                                                                                Mag. Miran Stanko,

         župan                                                                                                                                                           

April 2016

V južnem delu naselja Koprivnica je v Občinskem prostorskem načrtu občine Krško določeno stavbno zemljišče za razvoj različnih dejavnosti ter za enoto urejanja prostora KOP 032 predpisana izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). Območje je v celoti nepozidano.  Ker se je na delu obravnavanega območja pojavil investicijski interes za umestitev poslovno proizvodne dejavnosti, se v južnem delu EUP KOP 032 izdela OPPN, na podlagi pogojev ter usmeritev, podanih v 110. in 180. členu odloka o OPN.

Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 25, dne 6.4.2016, okvirno območje urejanja je razvidno iz priloge.


Poglejte še

Deli novico še z drugimi