OPPN kamnolom Premagovce

November 2016

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce je bil sprejet na 17. seji Občinskega sveta občine Krško, dne 27. 10. 2016, in objavljen v Uradnem listu RS št. 71/2016, dne 15. 11. 2016.

Julij 2016

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško(Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Premagovce

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Premagovce, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v juliju 2016.

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 28. julija do vključno 31. avgusta 2016, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Podbočje. Javna obravnava bo izvedena v sredo, 24. avgusta 2016, ob 19.00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti Podbočje.

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN za kamnolom Premagovce«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

 

Številka: 3505-13/2015 O503

Datum: 13.7.2016

                                                                                                Mag. Miran Stanko,

           župan                                                                                                                                            

                

 

Januar 2016

V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, št. 61/2015) so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor. V Občinskem prostorskem načrtu občine Krško so opredeljene strateške usmeritve prostorskega razvoja občine in izvedbeni del za posamezne enote urejanja prostora s podrobnejšo namensko rabo prostora ter skupnimi in podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji.

V strateškem delu OPN so usmeritve oz. izhodišča med drugim tudi za mineralne surovine. Cilj je racionalna raba mineralnih surovin in sanacija obstoječih kamnolomov ter peskokopov. Zagotoviti je treba sanacijo nelegalnih kopov. Zaradi izvedbe sanacijskih del je možno za potrebe le te izkoriščanje mineralnih surovin na podlagi predhodno pridobljene rudarske pravice.

Načrtovano je izkoriščanje proda in peska na lokaciji Spodnji Stari Grad in Brege (zahodno od hipodroma). Nadaljnje izkoriščanje tehničnega kamna- dolomita je predvideno na lokaciji Gunte in izkoriščanje kremenovega peska na lokaciji Ravno. Izkoriščanje mineralnih surovin v nahajališču Premagovci, Globoko – Bohor in Brege (zahodno od hipodroma) bo možno le v primeru, da bo za posamezno lokacijo sprejet OPPN in podeljena rudarska pravica za izkoriščanje.

Obstoječe nelegalne kope v območjih z naravnimi kakovostmi, se prednostno sanira (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) s povrnitvijo v naravno stanje ali uredi kot nadomestni habitat. Zaradi izvedbe sanacijskih del je možno za potrebe le te izkoriščanje mineralnih surovin na podlagi predhodno pridobljene rudarske pravice.

Raziskovanje mineralnih surovin je dopustno na celotnem območju občine.

V izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrtu občine Krško so opredeljene enote urejanja prostora na območju naselij in odprtega prostora ter način urejanja prostora. Za kamnolom Premagovce je določena enota urejanja prostora - PRM –3 za katero se izdela občinski podrobni prostorski načrt. Izhajajoč iz navedenega je Družba CGP d.d. Novo mesto dala pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Premagovce.  Skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju je sprejet sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Premagovce, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2016.Deli novico še z drugimi