Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje CKŽ 59

Na podlagi 60. člena, v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje CKŽ 59

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje CKŽ 59, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v marcu 2017.

II.

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 24. marca do vključno 10. aprila 2017, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško. Javna obravnava bo izvedena v torek, 4. aprila, ob 19.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »SDUN – območje CKŽ 59«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

 

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Januar 2016


Družba Savaprojekt d.d. Krško je, skupaj s preostalimi lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta krških žrtev 59, podala pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, zaradi razvojnih potreb po povečanju površin obstoječih poslovnih prostorov. Ker veljavni ureditveni načrt ne omogoča dozidav in nadzidav obstoječe stavbe, se pristopa k spremembam in dopolnitvam predmetnega ureditvenega načrta, v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 1, dne 8.1.2016, okvirno območje pa je razvidno iz priloženih priponk.


Deli novico še z drugimi