Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)

Oktober 2015

Občinski svet Občine Krško je na 9. redni seji 24. septembra sprejel odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko-poslovnega objekta)

Julij 2015

Stališča do pripomb in predlogov, podana v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)

Maj 2015

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/10-ZKZ-C, 106/10 - popr., 57/12, 109/12, 35/13 - sklep US RS, 76/14 – odločba in 14/15 - ZUUJFO) ter 35. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), Občina Krško s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta )

 

 

I.

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta), ki ga je izdelal Region d.o.o. Brežice v aprilu 2015.

 

II.

 

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 22. maja do 22. junija 2015, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško. Javna obravnava bo izvedena v torek, 2. junija 2015, ob 19.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »OPPN Videm (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)«. Ustno se lahko pripombe podajo na javni obravnavi.

 

IV.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Številka: 3505-6/2013 O502

Datum: 8.5.2015

 

 


Deli novico še z drugimi