Izgradnja objekta kompostarne CRO Spodnji Stari Grad

Namenu predali sodobno kompostarno v Spodnjem Starem Gradu

V Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad sta župan občine Krško in predsednik uprave družbe Kostak Krško Miljenko Muha 4. junija tudi uradno namenu predala novozgrajeno sodobno kompostarno.

Gre za zaprt objekt v velikosti 2160 m2 in kapaciteto 10.000 ton odpadkov na leto. Kompostarna omogoča sodoben način kompostiranja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov in biološko razgradljivih sestavin mehansko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Kot je ob slovesnem odprtju poudaril župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Občina Krško k tovrstni investiciji pristopila s ciljem zmanjšati učinke onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, saj so odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa pred izpustom v okolje očiščen v biofiltru. Tako  se bodo tudi bistveno izboljšali pogoji bivanja prebivalcev v bližini centra za ravnanje z odpadki.  Vrednost celotne investicije, s katero bo bistveno izboljšan proces dosedanjega odprtega načina kompostiranja, znaša 1,4 milijona evrov.

V skladu z evropskimi smernicami in direktivami se je Slovenija zavezala, da bo postopoma zmanjšala delež odloženih biorazgradljivih odpadkov, ki naj bi se do leta 2016 zmanjšal na 35 % mase odpadkov odložene v letu 1995, kar je praktično nemogoče doseči samo z ločevanjem na izvoru.

Občina Krško si prizadeva rešiti problematiko ravnanja z odpadki celovito. Vizija razvoja je na enem mestu zbrati in predelati čim večje količine odpadkov. V ta namen je skupaj s koncesionarjem za ravnanje z odpadki začela vzpostavljati Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (v nadaljevanju: CRO Spodnji Stari Grad).

Obstoječi objekti na CRO Spodnji Stari Grad vključujejo:

 • zbirno mesto s petimi kontejnerji volumna 5 m3
 • sprejemni plato s tehtnico,
 • poslovni objekt,
 • nadstrešnico reciklažnega dvorišča za skladiščenje ločenih frakcij,
 • plato za pranje vozil,
 • sortirno linijo s stiskalno balirno napravo ločeno zbranih odpadkov,
 • sortirno linijo za avtomatsko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
 • pretovorno postajo in
 • manipulativne površine za skladiščenje kosovnih in gradbenih odpadkov in
 • kompostarno odprtega tipa.

Obstoječa kompostarna je odkrita, asfaltirana površina velikosti 3.500 m2 – plato, z urejenim odvodnjavanjem padavinskih in izcednih voda. Na njem se izvaja priprava, mletje in kompostiranje bioloških odpadkov. Izcedne vode iz kompostarne so preko rešetk, odtočnih jaškov in ustreznih plastičnih cevi speljane v zaprt zbiralnik izcednih voda, velikosti 150 m3 (tehnološka voda za zalivanje komposta). Površina je ograjena z betonskimi robniki.

Izgradnja objekta kompostarne na CRO Spodnji Stari Grad bo omogočila uvedbo sodobnega načina kompostiranja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov in biološko razgradljivih sestavin mehansko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov ter bistveno izboljšala proces dosedanjega odprtega načina kompostiranja in s tem doseganje standardov, ki jih uporabljajo razvite evropske države. 

Bistveni razlogi za investicijsko namero so bili:

 • Zakonske narave:
  • uskladitev z nacionalno in evropsko zakonodajo na področju ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki,
  • Uredba o odlaganju odpadkov določa, da je dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke in da je prepovedano odlagati komunalne odpadke, če presegajo mejne vrednosti parametrov onesnaženosti, prav tako je prepovedno odlagati ločene frakcije komunalnih odpadkov, kamor sodijo tudi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki.
 • Okoljevarstvene narave:
  • zmanjšajo se učinki onesnaževanja z emisijami snovi v zrak, saj bodo odpadki predelani v zaprtem prostoru, zrak pa se bo pred izpustom v okolje očistil v biolfiltru. Obdelava odpadkov se bo vršila v bližini vira nastanka v Spodnjeposavski regiji.
 • Tehnološke narave:
  • investicija omogoča reševanje problematike ravnanja z odpadki celovito na enem mestu,
  • izboljšanje pogojev delovanja CRO Spodnji Stari Grad, saj se sooča s pomanjkanjem prostora zaradi povečanih količin biološko razgradljivih odpadkov in zaradi obstoječega načina odprtega kompostiranja, ki je dolgotrajnejši,
  • posodobitev postopka kompostiranja, ki bo bistveno hitrejši, zaradi zaprtega tipa kompostarne in vpihovanja zraka, pridobili bomo tudi večje predelovalne kapacitete,
  • nova investicija omogoča pospešen in nadzorovan postopek kompostiranja.
 • Ekonomske narave:
  • možnost sprejetja in obdelave večje količine bioloških odpadkov,
  • boljša kakovost pridobljenega komposta in s tem večja možnost za dajanje komposta v promet,
  • nižja cena obdelave v lastni kompostarni v primerjavi z oddajo v obdelavo v druge kompostarne,
  • krajši čas izdelave komposta.
 • Družbene narave:
  • izboljšanje pogojev bivanja sosednjih prebivalcev, saj bodo v zaprtem postopku kompostiranja vgrajeni biofiltri, ki bodo zrak pred izpustom v ozračje očistili,
  • izboljšati pogoje dela zaposlenih.

Galerija


Deli novico še z drugimi