OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KRŠKO

Krško, september 2015

Obveščamo , da je Občinski svet občine Krško v juliju 2015 sprejel občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Krško. Odlok o OPN je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 61, dne 21.8.2015, in je začel veljati 5. septembra 2015. OPN občine Krško v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Očine Krško.

Kartografski del OPN - namenska raba in infrastruktura ter odlok o OPN občine Krško, so vidni v Prostorsko informacijskem sistemu občin (PISO) in so informativnega značaja.

link - povezava na PISO: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=KRSKO

Krško, 16. julij 2015

 Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na 8. redni seji sprejeli Občinski prostorski načrt (OPN) za območje občine Krško, ki bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma v drugi polovici avgusta 2015. Dokument bo na vpogled na sedežu Občine Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja. Za vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ki bodo na upravno enoto vložene do začetka veljavnosti odloka OPN, se gradbeno dovoljenje lahko izda na podlagi do sedaj veljavnih prostorskih aktov.

Občina Krško je v letu 2009 pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine. Nadomestil bo prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Krško ter nekatere prostorsko izvedbene akte, ki se z Odlokom o OPN, v celoti ali delu, razveljavljajo.

Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določajo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN, ki so ga na seji predstavili vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Krško Simona Lubšina in predstavniki načrtovalca podjetja Savaprojekt Krško, celovito obravnava prostorsko načrtovanje občine in je strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so na območju mesta Krško, ki skupaj z Leskovcem pri Krškem tvori zaokroženo urbanistično celoto ter v ostalih lokalnih središčih Brestanica, Senovo, Podbočje, Raka in sedežih krajevnih skupnosti. Mesto Krško se skupaj z naseljem Leskovec pri Krškem razvija kot vodilno upravno občinsko središče z razvojem gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Poselitev se prednostno usmerja v območja naselij, na proste nepozidane površine, kjer je že urejena prometna in komunalna infrastruktura. Predvidene so širitve mesta Krško, širitve lokalnih središč ter ostalih naselij, ki nimajo površin za razvoj. Glede na razpoložljiva nepozidana stavbna zemljišča se v večini naselij načrtujejo samo zapolnitve in zaokrožitve obstoječe pozidave.

Razvoj gospodarskih dejavnosti občina zagotavlja v sklopu obstoječih območij proizvodnih dejavnosti mesta Krško, Leskovca pri Krškem ter v sklopu lokalnih središč Brestanice, Senovega in Velikega Podloga. Razvoj gospodarskih dejavnosti se prav tako omogoča ob avtocestnih priključkih Drnovo in Smednik. V sklopu obstoječih energetskih dejavnosti se omogoča nadaljnji razvoj in posodabljanje objektov, razvoj gospodarstva pa se dopolnjuje z razvojem gospodarskih dejavnosti s sosednjimi občinami, predvsem na področjih energetike, komunalno-prometne infrastrukture in letalskega prometa (letališče Cerklje ob Krki).

Površine za stanovanjsko gradnjo in umestitev nemotečih spremljajočih dejavnosti se zagotavljajo v mestu Krško, naselju Leskovec pri Krškem, v lokalnih središčih in drugih naseljih. Ohranja in spodbuja se razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter turistično rekreacijska infrastruktura v smislu zadovoljevanja različnih potreb na celotnem območju občine. Razvoj športa in rekreacije je predviden ob že obstoječih športnih površinah na območju športnega centra stadiona Matije Gubca (speedway, nogomet, tenis center, bazen), športnega centra hipodrom Brege (konjeništvo, kinološko vadišče), ob reki Savi ter na območju kompleksa Vipap (bazen). Kmetijska proizvodnja in z njo povezane kmetijske dejavnosti se razvijajo na območju celotne občine, glede na naravne in ekološke danosti, z upoštevanjem okoljevarstvenih ukrepov.

OPN občine Krško vsebuje odlok, grafični del s kartami strateškega in kartami izvedbenega dela ter obvezne priloge. V odloku so določeni skupni prostorsko izvedbeni pogoji (PIP), ki veljajo za območje celotne občine, ter podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji, določeni za naselja, druga stavbna zemljišča ter odprti prostor (enote urejanja prostora – EUP).

V okviru izdelave OPN je bilo v osnutku predlaganih 932 posegov za spremembo namenske rabe površin, po usklajevanjih z nosilci urejanja prostora pa je v fazi dopolnjenega osnutka OPN vključenih le še 609 posegov. Na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN občine Krško je pripombe podalo skupno 450 vlagateljev (fizičnih in pravnih oseb). V usklajenem predlogu OPN je bilo na območju občine Krško predlaganih 669 posegov v skupni površini 116, 28 ha.

V OPN občine Krško je določenih 93, 31 ha novih stavbnih zemljišč. Pobude in razvojne potrebe občine so bile usklajevane s številnimi nosilci urejanja prostora (37), ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter mnenje o upoštevanju le-teh. V času od začetka izdelave OPN občine Krško se je spremenil seznam državnih nosilcev urejanja prostora, prav tako je prišlo do sprememb imenovanja ministrstev ter njihovih delovnih področij.

Za je glasovalo 15 svetnikov, osem svetnic in svetnikov (SMC, SD) pa predloga odloka ni podprlo.

Predlog odloka, obravnavan na julijski seji, ... na tej povezavi.

Krško, december 2014

Izdelava predloga OPN občine Krško - dopolnitev Okoljskega poročila ter Dodatka za varovana območja, na podlagi stališč do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve

Župan Občine Krško je v novembru 2014 potrdil stališča do pripomb in predlogov, podanih  na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila občine Krško.

V skladu s sprejetimi stališči se je pripravil predlog občinskega prostorskega načrta, dopolnilo Okoljsko poročilo ter Dodatek za varovana območja v smislu upoštevanja preoblikovanja posegov.

Posegi, ki so preoblikovani, so razvidni v tekstualnem delu gradiva in v grafični prilogi 3 oz. 8: »Območja preoblikovanih posegov na podlagi stališč do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve«.

V nadaljevanju postopka bo predlog OPN posredovan v mnenja pristojnim nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi le teh ter odločitve glede sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje, se bo pripravil usklajen predlog za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Krško.

 

Krško, november 2014

Obveščamo, da je župan Občine Krško v novembru 2014 potrdil stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško ter okoljskega poročila.

 

V nadaljevanju postopka je potrebno dopolnjen osnutek OPN dopolniti v skladu s sprejetimi stališči do pripomb ter ga kot predlog posredovati v mnenja pristojnim nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi le teh ter odločitve glede sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje, bo pripravljen usklajen predlog za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Krško.

 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško ter okoljskega poročila (OP), v času od 4. aprila do vključno 9. maja 2014

Javno naznanilo

Občina Krško, kot naročnik in pripravljavec prostorskega načrta, obvešča javnost, da je javno razgrnjen:

 • dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Krško, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško pod št. 09068-00, marec 2014,
 • okoljsko poročilo za OPN občine Krško z dodatkom za varovana območja, ki ga je izdelal AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, pod št. 1294-13 VO, oktober 2013, dopolnitev februar 2014.

Povzetek za javnost

V  letu 2009 je Občina Krško pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine. OPN je prostorski akt, s katerim se bodo, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določili cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovale prostorske ureditve lokalnega pomena ter določili pogoji umeščanja objektov v prostor. Pripravil in sprejel se bo kot enovit dokument, ki bo celovito obravnaval prostorsko problematiko občine in bo hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Od zadnje spremembe prostorskega plana leta 2004 je Občina Krško prejela več kot 1000 novih pobud občanov. Pobude, ki jih je občinska uprava prejela do 20. novembra 2009, so bile obravnavane ter analizirane v fazi osnutka OPN občine Krško. Le ta je bil izdelan v oktobru 2010 ter v novembru posredovan več kot 40-im nosilcem urejanja prostora, da predložijo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Sledilo je pridobivanje smernic, usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, obrazložitve pobudnikov za poseg na kmetijska zemljišča, izdelava dodatnih gradiv ter pridobivanje dopolnilnih smernic. V oktobru 2013 sta bila izdelana dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo, ki sta bila posredovana ministrstvu v pregled. Načrtovano je bilo, da se v letu 2013 izvede javna razgrnitev, ki pa je zaradi potrebne dopolnitve okoljskega poročila ni bilo možno realizirati. Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila je Občina Krško pridobila 11. marca 2014.

Čas in kraj javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo trajala od 4. aprila do vključno 9. maja 2014.

Ogled gradiva v času javne razgrnitve bo možen v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, v času uradnih ur

, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja in

na TEJ SPLETNI STRANI.

Ob tem obveščamo, da je potrebno za gradnjo oziroma posege na nekem območju preučiti vse prostorsko izvedbene pogoje ter varovanja in omejitve, določene v tekstualnem in grafičnem delu OPN.

Delno gradivoje na vpogled tudi v Krajevnih skupnostih v času in prostoru, ki ga je določila posamezna Krajevna skupnost

.

Javne obravnave

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila za območje celotne občine Krško, hkrati pa tudi za območje Krajevne skupnosti mesta Krško, bo v sredo, 23. aprila 2014, ob 17.00 uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave tudi v:

 • Krajevni skupnosti Koprivnica v torek, 8. aprila ob 17.00 uri, v prostorih gasilnega doma na Velikem Kamnu,
 • Krajevni skupnosti Rožno-Presladol v torek, 8. aprila ob 19.30 uri, v Družbenem domu na Rožnem,
 • Krajevni skupnosti Brestanica v sredo, 9. aprila ob 17.00 uri, v Osnovni šoli Brestanica  (jedilnica),
 • Krajevni skupnosti Zdole v sredo, 9. aprila ob 19.30 uri, v sejni sobi prostovoljnega gasilskega društva Zdole (Zdole 29c, Zdole),
 • Krajevni skupnosti Senovo v četrtek, 10. aprila ob 18.00 uri, v avli doma XIV. divizije Senovo,
 • Krajevni skupnosti Senuše v ponedeljek, 14. aprila ob 17.00 uri, v dvorani gasilskega doma na Senušah
 • Krajevni skupnosti Raka v ponedeljek, 14. aprila ob 19.30 uri, v večnamenski dvorani OŠ Raka,
 • Krajevni skupnosti Krško polje v torek, 15. aprila ob 17.00 uri, v dvorani gasilskega doma Drnovo,
 • Krajevni skupnosti Veliki Podlog v torek, 15. aprila ob 19.30 uri, v večnamenski dvorani v Velikem Podlogu,
 • Krajevni skupnosti Gora v sredo, 16. aprila ob 17.00 uri, v gasilskem domu Gora,
 • Krajevni skupnosti Veliki Trn v sredo, 16. aprila ob 19.30 uri, v Stari šoli (predavalnica - Naša hiša 470),
 • Krajevni skupnosti Podbočje v četrtek, 17. aprila ob 18.00 uri, v dvorani kulturnega doma Podbočje,
 • Krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna v torek, 22. aprila ob 17.00 uri, v prostoru športnega centra v Spodnjem Starem Gradu,
 • Krajevni skupnosti Dolenja vas v torek, 22. aprila ob 19.30 uri, v dvorani večnamenskega doma,
 • Krajevni skupnosti Leskovec pri Krškem v četrtek, 24. aprila ob 18.00 uri, v  Osnovni šoli Leskovec pri Krškem  (jedilnica)

Na javnih obravnavah bodo podane podrobnejše obrazložitve in pojasnila na razgrnjeno gradivo.

Način podajanja pripomb in predlogov

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo. Pripombe in predloge lahko občani podajo:

 • pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
 • pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine ali preko spletnega pregledovalnika PISO, in sicer po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si,
 • na javnih obravnavah.

Izpolnjeno pripombo je potrebno poslati natisnjeno po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali poskenirano na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPN in okoljskemu poročilu poteče zadnji dan javne razgrnitve – do vključno 9. maja 2014!

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.Poglejte še

Deli novico še z drugimi