Skupni prekrškovni organ

Akti za delovanje v Občini Krško

Odlok o ustanovitvi skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Ur. list RS, št. 73/2008,79/2009,105/2010),

Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Krško (Ur. list RS,št.33/2007,45/2009),

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško (Ur. list RS, št.33/2007,45/2009),

Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Krško (Ur. list RS, št. 33/2007, 45/2009),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško (Ur. list RS, št.73/2009,47/2010),

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Krško (Ur. list RS, št.73/2009),

Odlok o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v Občini Krško (Ur. list RS, št.32/2007,45/2009),

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Krško (Ur. list RS, št.34/2007,45/2009),

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Krško (Ur. list RS, št.73/2009),

Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Krško (Ur. list RS, št.16/1997,116/2008),

Odlok o občinskih taksah v Občini Krško (Ur. list RS, št.107/2007),

Odlok o znaku in zastavi Občine Krško (Skupščinski dolenjski list št. 21/1983, Ur. list RS, št. 68/2004, 116/2008).Deli novico še z drugimi