Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (SDUN) Staro jedro Leskovec oz. izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Staro jedro Leskovec

Občina Krško je v letu 2010 pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (UN) Staro jedro Leskovec. Na območju UN so ugotovljena odstopanja realiziranih gradenj oz. ureditev od načrtovanih v UN, izvedene so spremembe namembnosti nekaterih objektov, izdana je bila odločba ustavnega sodišča, izražene so spremenjene oz. nove potrebe lastnikov zemljišč, nerealizirana je širitev glavnega trga ter posledično pomankljiva prometna ureditev tega območja. Glede na navedeno je bilo, ob različnih obravnavah posegov na tem območju odločeno, da se pristopi k celoviti analizi območja UN ter k spremembam in dopolnitvam ureditvenega načrta.

Za izdelavo navedenih sprememb in dopolnitev UN je župan občine Krško dne 24.05.2010 sprejel o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v prilogi), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 42/2010. Iz sklepa je razvidna ocena stanja ter razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, območje urejanja, način pridobitve strokovnih rešitev, okvirni terminski plan, seznam nosilcev urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem le tega.

V času izdelave osnutka SDUN Staro jedro Leskovec je bila izdelana idejna zasnova (za del območja tudi idejni projekt) za umestitev obvoznice Leskovec pri Krškem (izdelal GPI d.o.o. Novo mesto, december 2010). Umestitev obvozne ceste ter potek trase, od križišča Leskovške ceste s Pionirsko cesto do novega priključka na Gmajni, je v planskih aktih občine Krško predvidena že od leta 1986 dalje, prav tako je bila (oz. je še vedno) za obvozno cesto predvidena izdelava novega izvedbenega načrta. Predvidena obvozna cesta poteka od že navedenega križišča vzdolž potoka, med območjem ureditvenega načrta na eni strani in razpršeno stanovanjsko pozidavo na drugi strani, pa vse do mimo večjega območja nepozidanih stavbnih zemljišč na Gmajni, pri Lokah, za katero je v izdelavi OPPN stanovanjska gradnja Gmajna 3.

Glede na navedeno ter glede na to, da je območje za izdelavo novega izvedbenega načrta za obvoznico tik ob območju (oz. se v manjšem delu celo prekriva) ureditvenega načrta, se je pristopilo k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki bo, poleg vsebin območja ureditvenega načrta, na severnem delu ob potoku zajemal tudi del obvozne ceste, ki je obdelan na nivoju idejnega projekta.

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za staro jedro Leskovec pri Krškem

http://www.krsko.si/2284/stalisca-do-pripomb-in-predlogov-podanih-v-casu-javne-razgrnitve-dopolnjenega-osnutka-obcinskega-podrobnega-prostorskega-nacrta-oppn-za-staro-jedro-leskovec-pri-krskemDeli novico še z drugimi